کونیکا ۱۰۲۴ بدنه فول باکس

۱۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا 512

۲۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا 512 با هد کونیکا

۲۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر کونیکا 512

۲۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه 512 سوپر باکس استوک

تماس بگیرید

دستگاه کونیکا 512 عرض 5متری

۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه استوک 1024

۲۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

کونیکا 512 آی استوک

۲۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا 512 بدنه لگ

۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه 512 آی

۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان